கொவிட் 19 நிதியத்திற்கு மேலும் 3 மில்லியன் ரூபாய்…!

0

ஸ்ரீலங்காமில்லின் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த மையத்தின் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய வேதனத்தின் ஒரு தொகையை ஒதுக்கி இந்த நிதியை வழங்கியுள்ளனர்.
வைத்திய நிர்வாகிகளின் மையத்தினால் கொவிட் 19 சுகாதார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு 3 மில்லின் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த மையத்தின் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய வேதனத்தின் ஒரு தொகையை ஒதுக்கி இந்த நிதியை வழங்கியுள்ளனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.